Невена Савић

 • vrši planiranje i programiranje rada sa učenicima, nastavnicima i stručnim saradnicima;
 • organizuje i sistematski upoznaje učenike s knjigom i ostalim bibliotečkim materijalom i
  građom, sa bibliotekom i načinom njenog rada;
 • ispituje interes učenika za knjige i ostali bibliotečki materijal, razvija čitalačke sposobnosti
  učenika, stvara kod učenika navike da sami traže knjige,
 • pomaže pri izboru literature i razvija kod učenika navike da pažljivo rukuju bibliotečkom
  grañom;
 • upoznaje učenike sa načinom samostalnog korišćenja naučnih informacija;
 • realizuje nastavne časove iz pojedinih nastavnih područja;
 • realizuje program slobodnih aktivnosti (bibliotečka sekcija);
 • sarađuje na utvrđivanju plana nabavke lektire i druge bibliotečke grañe u saradnji sa
  direktorom, nastavnicima i psihologom;
 • koordinira rad na organizovanju susreta učenika sa književnicima, na postavljanju tematskih<izložbi za razne kulturne aktivnosti;
 • priprema literaturu i drugu bibliotečku grañu potrebnu za izvoñenje nastavnog časa;
 • izrađuje tabelarni pregled po odeljenjima o čitanosti knjiga;
 • vodi bibliotečko poslovanje (signiranje, katalogizacija, klasifikacija, inventarske knjige i drugepropisane evidencije), izdavanje knjiga, časopisa i sl.;
 • radi na stručnom usavršavanju;
 • učestvuje u radu stručnih organa Škole;
 • radi izveštaj o radu biblioteke;
 • ostvaruje stalnu saradnju sa stručnim aktivima po pitanju nabavke stručne literature;
 • vrši inventarisanje bibliotečkog materijala;
 • prikuplja i evidentira poklon knjige;
 • materijalno odgovara za knjige u biblioteci;