Маја Радишић Живановић

1. Planiranje i programiranje vaspitno- obrazovnog rada
– Učestvovanje u izradi GPRŠ
– Izrada godišnjeg i mjesečnih planova rada psihologa
– Priprema plana posjete časovima
– Planiranje psiholoških radionica
– Učešće u unapređivanju opšte organizacije obrazovno -vaspitnog rada škole
2. Analitičko-istraživački rad
– Iniciranje, planiranje i realizacija različitih istraživanja koja se odvijaju na nivou škole
– Predstavljanje aktivnosti i rezultata istraživanja na različitim nivoima
– Pisanje i provođenje projekata,kao i saradnja u istraživačkim projektima drugih institucija koje doprinose unapređenju obrazovanja
3. Psihološko-savjetodavni i terapeutski rad sa učenicima
– Rad na ispitivanju intelektualne,socijalne i emocionalne zrelosti učenika, opštih i posebnih sposobnosti učenika, motivacije za učenje,osobina ličnosti učenika, vrijedonosnih orjentacija i stavova, grupne dinamike odjeljenja i statusa pojedinca.
– Utvrđivanje zrelosti djece za polazak u školu
– Identifikacija i rad sa darovitim i talentovanim učenicima
– Pružanje podrške u akcidentnim krizama
– Psihološki-savjetodavni, dijagnostički i terapeutski rad sa učenicima sledećih kategorija: učenici s posebnim potrebama, neuspješnih u učenju,sa teškoćama u emocionalnom razvoju i sazrijevanju, sa težim porodičnim problemima, djeca bez roditelja i nepotpuni
– Formiranje dosijea učenika
– Podrška učenicama u individualizovanoj nastavi i IOP-u
– Izrada instrumentarija za ispitivanje znanja i ostalih karakteristika ličnosti učenika
– Organizovanje i realizovanje predavanja, tribina i radionica i dr.
– Pomoć u radu Savjeta učenika
4. Psihološko-savjetodavni rad sa nastavnicima
– Podrška u planiranju i realizaciji neposrednog rada
– Pružanje pomoći u podsticanju optimalnog razvoja učenika na osnovu utvrđenih individualnih karakteristika
– Pružanje pomoći u identifikovanju nadarenih učenika i predlaganje programa za podsticanje i usmjeravanje njihovog razvoja
– Podrška odjeljenskim starješinamau u ispitivanju uzroka poremećaja i rješavanju personalnih , socijalnih i drugih problema pojedinaca i grupa u odjeljenju
– Pružanje nepocredne pomoći pri realizacija programa stručnih aktiva
– Usmjeravanje u planiranju stručnog usavršavanja nastavnika
– Pomaganje odjeljenskih starješinama u organizaciji i realizaciji roditeljskih sastanaka
– Posjeta časovima i ispitivanje efikasnosti pojedinih metoda i oblika VORa u odnosu na individualne karakteristike učenika
– Pomoć pri formiranju učeničkih dosijea
– Praćenje primjene inkluzije
5. Psihološko-savjetodavni rad sa roditeljima
– Upoznavanje roditelja sa psih. karakteristikama djece i pružanje savjetodavne pomoći u usmjeravanju njihovog razvoja
– Savjetodavni- terapeutski i instruktivni rad sa roditeljima čija djeca imaju teškoće u razvoju i učenju
– Pružanje podrške u akcidentnim krizama
– Prisustvovanje sjednicama Savjeta roditelja
6. Rad na profesionalnoj orijentaciji učenika
– Individualno savjetovanje uz pomoć testa profesionalne orijentacije
– Informisanje učenika o mogućnostima daljeg obrazovanja
7. Vođenje psihološke dokumentacije
– Vođenje dokumentacije o svom radu koji obuhvata: godišnji plan rada,mjesečni planovi psihološko instruktivnog rada, dnevnik rada psihologa, dosije o radu sa učenicima, dokumentacija o izvršenim psihološkim istraživanjima,evidencija razgovora sa učenicima,evi
8. Praćenje realizacije i unapređivanje VOR-a
– Učešće u praćenju i unapređivanju prilagođenosti programskih sadržaja saznanjima i drugim individualnim mogućnostima učenika,proces napredovanja učenika u savladavanju obrazovnog programa, uspješnost uvođenja novih obrazovnih programa
9. Stručno usavršavanje
– Rad na permanentnom stručnom usavršavanju: individualno(stručna literatura,štampa,pedagoško-psihološka periodika i grupno(seminari, simpozijumi, predavanja, kongresi)
– Učešće u mentorskom radu sa pripravnicima
10. Pripremanje za rad
– Priprema za rad sa učenicima,roditeljima nastavnicima,stručnim saradnicima, direktorom, stručnim institucijama,stručno usavršavanje, posjete časovima, materijala za istraživanje
11. Ostali poslovi
– Saradnja sa stručnim institucijama sa kojim škola sarađuje po raznim osnovama
– Učešće u pripremi i radu sjednica Nastavničkog i Odjeljenskog vijeća
– Obavlja i druge poslove u cilju unapređivanja i razvoja obrazovno vaspitne djelatnosti škole u skladu sa zahtjevima struke i Statutom Škole.