Драгана Граонић Сувајац

 1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA I VRIJEDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA
  • PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE
   • Učestvovanje u izradi koncepcije GPRŠ
   • Angažovanje u izradi planova i programa: unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada, vaspitni rad u odjeljenjskoj zajednici, rad stručnih organa, stručnog usavršavanja nastavnika, rad sa učenicima koji imaju problema u učenju,ponašanju i razvoju, rad sa drugim učenicima, učešće u izradi vannastavnih aktivnosti,rad sa darovitim učenicima,kao i angažovanje u organizaciji produženog boravka.
   • Izrada godišnjeg i mjesečnih planova rada pedagoga
   • Pomoć nastavnicima u izradi svih vrsta planova rada: redovne, dodatne i dopunske nastave, kao i odjeljenjskih zajednica, sekcija, ekskurzija, izleta, priredbi i drugo
   • Planiranje rada u pedagoškim radionicama
  • ORGANIZACIJA PEDAGOŠKOG RADA ŠKOLE
   • Uvažavanje pedagoško-psiholoških principa u izradi rasporeda časova i smjena, podjela odjeljenjskog starješinstva, organizovanje vannastavnih aktivnosti ( slobodne aktivnosti, dopunske i dodatne nastave)
  • PRAĆENJE I VRIJEDNOVANJE RADA ŠKOLE
   • Praćenje organizacije vaspitno-obrazovnog rada škole, posebno praćenje efikasnosti novih organizacionih oblika rada prvog razreda
   • Praćenje efekta planiranih inovacija (novih sadržaja, oblika, metoda i sredstava vaspitno-obrazovnog rada, motivacionih podsticaja)
   • Praćenje napredovanja učenika kroz nastavni i vannastavni rad
   • Praćenje primjenjenosti programskih zahtijeva uzrasnim karakteristikama učenika
   • Praćenje ritma i postupka ocjenjivanja učenika u školske godine
   • Praćenje realizacije operativnih programa rada nastavnika
   • Praćenje primjene novih nastavnih planova i programa
   • Korelacija programskih sadržaja unutar jednog i više nastavnih predmeta
 1. PEDAGOŠKO – SAVJETODAVNI, KOREKTIVNI I INSTRUKTIVNI RAD SA NASTAVNICIMA RADI UNAPREĐENJA VOR-a”
  • SARADNJA SA NASTAVNICIMA
   • Pomoć u izboru racionalnih oblika, metoda i sredstava vaspitno-obrazovnog rada
   • Plansko unapređenje rada nastavnika ( uvođenje nastavnika u oblike inoviranja vaspitno-obrazovnog rada)
   • Pomoć nastavnicima u planiranju i izvođenju radionica
   • Redovno upoznavanje stručnih aktiva, odjeljenjskih vijeća i nastavničkog vijeća s rezultatima analiza , određenim podacima, istraživanjima
   • Podsticanje razvoja motivacije za rad i učenje
   • Analize časova kojim je prisustvovao pedagog
   • Pomoć nastavnicima u izradi kriterijuma i instrumenata za objektivno ocjenjivanje učenika (nastavni listići, skale procjene, testovi znanja i sl.)
   • Pomoć u radu s darovitim učenicima, kao i s učenicima koji imaju problema u učenju, vladanju i uopšte u razvoju, te organizovanje odgovarajućeg vaspitno-obrazovnog rada
   • Ostvarivanje zadataka profesionalne orjentacije učenika kroz časove redovne nastave ( pomoć nastavnicima)
   • Upućivanje nastavnika na stručno usavršavanje
   • Pedagoško-instruktivni rad sa nastavnicima (upoznavanje sa pedagoško didaktičkim i metodičkim inovacijama i mogućnostima unapređivanja VOR-a -rješavanje problema koji nastaju u odnosima nastavnik – učenik)
   • Upućivanje nastavnika na korišćenje savremene stručne literature
   • Posredovanje u razmjeni pozitivnih radnih iskustava nastavnika
  • SARADNJA SA ODJELJENJSKIM ZAJEDNICAMA-STARJEŠINAMA
   • Upoznavanje sa principima grupne dinamike i socijalne interakcije, te pružanje pomoći u formiranju i vođenju učeničkog kolektiva
   • Ispitivanje interesovanja učenika i njihovo uključivanje u rad sekcija, društveno-korisnog rada i dr.
   • Redovno praćenje opterećenosti učenika nastavnim i vannastavnim aktivnostima (domaći zadaci,testovi i sl.)
   • Upućivanje na korištenje drugih izvora znanja: internet, savremena pedagoška literatura u cilju osavremenjivanja nastavnog procesa
   • Pružanje pomoći u usmjerenju profesionalnog razvoja učenika
 1. PEDAGOŠKO- SAVJETODAVNI I KOREKTIVNI RAD SA UČENICIMA
  • PEDAGOŠKO ISPITIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE
   • Utvrđivanje zrelosti za prijevremeni ,redovni i odloženi polazak u školu
   • Strukturiranje odjeljenja prvog razreda a po potrebi i drugih razreda
  • SAVJETODAVNI RAD SA UČENICIMA
   • Profesionalno informisanje učenika ( pojedinaca i grupa)
   • Praćenje i podsticanje učenja i razvoja učenika
   • Identifikacija učenika kojima je potreban korektivni rad i organizovanje obrazovno-vaspitnog rada sa njima
   • Prepoznavanje i identifikacija darovitih učenika i stvaranje optimalnih uslova za njihov razvoj
   • Priprema i realizacija tribina, predavanja, diskusija i dr. organizacionih oblika iz različitih oblasti : kultura, sport, zdravstvo, politika i dr.
   • Upoznavanje učenika s područjem rada i upisnom politikom srednjih škola
   • Rad sa učenicima u pripremanju ekskurzija, posjeta, izleta, proslava, kulturnih i drugih akcija, humanitarnih i dr.
 1. PEDAGOŠKO-SAVJETODAVNI I KOREKTIVNI RAD SA RODITELJIMA
  • Ispitivanje interesovanja i mogućnosti roditelja za uključivanje u pojedine oblike rada škole ( sekcije, predavanja, posjete )
  • Saradnja sa savjetom roditelja
  • Instruktivno-savjetodavni rad sa roditeljima darovitih učenika i učenika koji imaju teškoća u učenju i ponašanju
  • Osposobljavanje roditelja za pružanje pomoći djeci u podsticanju i usmjeravanju njihovog profesionalnog razvoja
  • Pedagoško obrazovanje roditelja
 2. ANALITIČKO-ISTRAŽIVAČKI RAD
  • Istraživanje postojeće vaspitno-obrazovne prakse i specifičnih problema i potreba škole
  • Ispitivanje dinamike ocjenjivanja učenika
  • Provjeravanje efikasnosti novih metoda nastavnog rada
  • Učešće u istraživanju drugih škola ,naučnih i prosvjetnih institucija
 3. SARADNJA SA STRUČNIM INSTITUCIJAMA, DRUŠTVENOM SREDINOM I STRUČNO USAVRŠAVANJE
  • Uspostavljanje saradnje sa obrazovnim,zdravstvenim i socijalnim institucijama i drugim ustanovama koje doprinose ostvarenju cilja i zadataka vaspitno-obrazovnog rada.
  • Izrada koncepcije ,plana i programa stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika u školi
  • Realizacija programa stručnog usavršavanja
  • Organizovanje individualnog stručnog usavršavanja
  • Učešće u mentorskom radu sa pripravnicima
  • Učešće u organizovanim oblicima razmjene iskustava i saradnje školskog pedagoga i psihologa ( aktivi, sekcije, kongresi)
  • Rad u stručnim aktivima
 4. VOĐENJE DOKUMENTACIJE
  • Vođenje dokumentacije o svom radu: godišnji i mjesečni planovi rada ,operativni program rada ,dosije o radu s učenicima koji zahtijevaju poseban rad ,dokumentacija o izvršenom istraživanju, izvještaji i sl. vođenje dnevnika rada.
  • Vođenje evidencije o saradnji s učenicima ,nastavnicima i roditeljima
  • Unapređenje školske pedagoške dokumentacije
  • Dokumentacija o primjeni interaktivnog učenja
 5. PRIPREMA ZA RAD
  • Pripremanje i planiranje : rad sa učenicima ,nastavnicima i roditeljima ,predavanja za učenike ,nastavnike i roditelje ,materijal za istraživanje, posjeta časovima ,uvođenje inovacija u vaspitno-obrazovnom radu.
  • Praćenje i proučavanje potrebne stručne literature
  • Dogovor ,saradnja s ostalim stručnim saradnicima ,timovima i stručnim institucijama o zajedničkim aktivnostima u školi i izvan nje
  • Analize i saopštenja