Direktor – ЈУ ОШ "Борисав Станковић"

Direktor

Direktor škole Rade Krecelj

Direktor škole: Rade Krecelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U narednoj školskoj  godini intenzivirati praćenje realizacije NPIP , sa posebnim osvrtom na realizaciju Razvojnog plana škole za 2017/2018. godinu.Pratiti realizaciju dodatne nastave iz svih predmeta iz kojih su planirana takmičenja kako bi se učenici što bolje pripremili i što uspješnije prezentovali sebe i školu . Nastaviti aplicirati razne projekte  kako bi se njihovom inplementacijom uslovi rada u školi podigli na još veći nivo . Posjetiti veći broj časova odjeljenjske zajednice od strane pedagoško –psihološke službe , te zajedno sa odjeljenjskim starješinama kod učenika razvijati tolertantnost i pravilan pogled na odnose u društvu , razvoju demokratije , podsticati sarfadnju između odjeljenja u školi i škole sa drugim školama. Insistirati na  realizaciji časova u multimedijalnom kabinetu , kako redovne nastave tako dodatne ,dopunske nastave , pa i sekcija.

Obilježiti nedjelju dječijih prava , te ista propagirati i insistirati na njihovom poštovanju tokom čitave godine . Pratiti rad produženog boravka i ostvarivanje njegovih ciljeva .

Njegovati dobru saradnju sa Savjetom roditelja i učenika i podržavati njihove inicijative.

Nastaviti saradnju sa institucijama uključenim u vaspitno – obrazovni proces kao što su: Ministarstvo prosvjete i kulture , Republički pedagoški zavod ,Centar za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje , Centar javne bezbjednosti  . Uspostavljenu saradnju sa kulturnim ustanovama takođe nastaviti : Muzej RS, Dječije pozorište , Narodna biblioteka .

 

 

Dosadasnji direktori naše škole bili su: