Директор школе: Раде Крецељ

Васпитно – образовни рад у току школске 2021-2022. године организован је и реализован у складу са епидемиолошком ситуацијом и кадровским, техничким, материјалним условима школе, који су изузетно добри. Настава је планирана и реализована у двије смјене.Јутарњу смјену су похађали ученици разредне наставе, док су другу смјену похађали ученици предметне наставе. У протеклој школској години је такође организован и рад продуженог боравка за ученике од првог до четвртог разреда. Обухвћено је 130 ученика поменутих разреда. Васпитно –образовним радом у школској 2021-2022. године је обухваћено је 670 ученика распоређених у 32 одјељења . У наставни процес је укључено 15 ученика са посебним потребама ,од који је њих 14 имало асистенте у настави. Изостала је реализација једнодневних излета,екскурзије и није проведена Мала матура.

У наредној школској години интензивирати праћење реализације НПИП, са посебним освртом на реализацију Развојног плана школе за 2022/2023. годину. Пратити реализацију додатне наставе из свих предмета из којих су планирана такмичења како би се ученици што боље припремили и што успјешније презентовали себе и школу . Наставити аплицирати разне пројекте како би се њиховом инплементацијом услови рада у школи подигли на још већи ниво. Посјетити већи број часова одјељењске заједнице од стране педагошко –психолошке службе , те заједно са одјељењским старјешинама код ученика развијати толертантност и правилан поглед на односе у друштву , развоју демократије , подстицати сарфадњу између одјељења у школи и школе са другим школама. Инсистирати на реализацији часова у мултимедијалном кабинету , како редовне наставе тако додатне, допунске наставе, па и секција.

Обиљежити недјељу дјечијих права, те иста пропагирати и инсистирати на њиховом поштовању током читаве године. Пратити рад продуженог боравка и остваривање његових циљева.

Његовати добру сарадњу са Савјетом родитеља и ученика и подржавати њихове иницијативе.

Наставити сарадњу са институцијама укљученим у васпитно – образовни процес као што су:Министарство просвјете и културе , Републички педагошки завод, Центар за социјални рад, Центар за ментално здравље, Центар јавне безбједности. Успостављену сарадњу са културним установама такође наставити :Музеј РС, Дјечије позориште, Народна библиотека .

Досадашњи директори наше школе били су:

Михаљшин Ивка 1979-1983

Гарача Драгољуб 1983-1990

Пепиновић Драго 1990-1998

Дамјановић Предраг 1998-2008