Вредновање успјеха при упису у средње школе

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године,  помножено са  бројем бодова на сљедећи начин:

  • у  VI      разреду  просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два
  • у  VII     разреду  просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два
  • у  VIII    разреду  просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три
  • у   IX     разреду  просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

 

На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише  50 бодова.

 

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета значајних  за струку, занимање и смјер на сљедећи  начин:

  • у  VIII    разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
  • у   IX     разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова. По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

 

Предмети из осмог  и деветог разреда основне школе који  се посебно бодују за упис

Гимназија

општи смјер

српски језик, страни језик, математика, основи информатике

друштвено језички смјер

српски језик, страни језик, историја, основи информатике

природно математички смјер

српски језик, математика, физика, биологија

 

Умјетничке школе

Ликовне

Српски језик, Хемија и Ликовна култура

Музичке школе

Српски језик, Музичка култура, Информатика

 

Пољопривреда и прерада хране

3. степен

сва занимања: српски језик, хемија, биологија

4. степен

сва занимања: српски језик, биологија и хемија

 

Шумарство и обрада дрвета

3. и 4.степен

Шумарство,сва занимања: српски језик, биологија, географија

3. и 4. Степен

Обрада дрвета, сва занимања: српски језик, математика и физика

 

Геологија, рударство и металургија

4 степен

сва занимања: српски језик, географија и хемија

3 степен

сва занимања: српски језик, географија хемија

 

Машинство и обрада метала

3. и 4. степен

сва занимања: српски језик, математика и основи информатике

 

Електротехника

3. степен

сва занимања: српски језик ,математика, физика,

4. степен

сва занимања: српски језик, математика, физика,

 

Хемија, неметали и графичарство

3. и 4. стпен

сва занимања: српски језик, хемија, основи информатике

 

Текстилство и кожарство

3. и 4. степен

сва занимања: српски језик, хемија и ликовна култура

 

Геодезија и грађевинарство

3 степен

сва занимања: српски језик, физика и техничко образовање

4.степен

сва занимања: српски језик, физика и техничко образовање

 

Саобраћај

3. и 4. степен

сва занимања: српски језик, страни језик и основи информатике

 

Угоститељство и туризам

3. и 4. степен

сва заимања: српски језик, страни језик и географија

 

Економија, право и трговина

3. и 4. степен

сва заимања: српски језик, страни језик и математика

 

Здравство

4. степен

сва занмања: српски језик, биологија и хемија

 

Остале дјелатности

4. степен:

Козметички техничар: српски језик, биологија и хемија

3. степен:

Фризер: српски језик, биологија и ликовна култура

3. степен:

Фотограф: српски језик, физика и основи информатика